Cường Hóa Trang Bị

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Cường Hóa  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao hơn. 

1. Cường Hóa

- Cường hóa trang bị để tăng thuộc tính cho main

- Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính ( 5 .. 10 … )

2.Tinh Luyện

- Tinh Luyện trang bị để tăng thuộc tính cho main

- Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính

- Nguyên liệu cần : Đan Tinh Luyện có thể tìm được bằng cách Nung trang bị , Pb nguyên liệu , shop trang bị

3. Phụ ma

- Tinh Luyện trang bị để tăng thuộc tính cho main

- Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính

- Nguyên liệu cần : Đan Tinh Luyện có thể tìm được bằng cách Nung trang bị , Pb nguyên liệu , shop trang bị

4.Ngọc

- Tinh Luyện trang bị để tăng thuộc tính cho main

- Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính

- Nguyên liệu cần : Đan Tinh Luyện có thể tìm được bằng cách Boss Liên Sever , Pb nguyên liệu , shop trang bị

5. Yêu Luyện

- Tinh Luyện trang bị để tăng thuộc tính cho main

- Các mốc quan trọng để + thêm thuộc tính

- Nguyên liệu cần : Đan Tinh Luyện có thể tìm được bằng cách Shop Đồ Vàng , Bí Cảnh Lục Đạo , Dung Luyện

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto