Nạp Thẻ

【Hướng Dẫn Tân Thủ】Bát Môn Độn Giáp

30/07/2020

【Hướng Dẫn Tân Thủ】Bát Môn Độn Giáp

I.Hướng dẫn vào giao diện Bát Môn Độn Giáp

Bước 1: Chọn Nhân Vật

Bước 2: Trong Nhân Vật lựa chọn Bát Môn Độn Giáp

II.Hướng dẫn tăng Bậc Bát Môn Độn Giáp

-Mỗi bậc Bát Môn Độn Giáp phải trải qua 10 sao, tăng đạt 10 sao sẽ lên 1 bậc

-Sử dụng đá tăng cấp Bát Môn Độn Giáp để tăng sao

-Mỗi bậc sẽ có 1 ảo hóa tương ứng

III. Hướng dẫn Trú Hổ

-Trú Hổ có 4 mốc tương ứng với các lv:

+Thương Hồn:  Lv 0 đến Lv 19

+Đỗ Hồn: Lv 20 đến Lv 39

+Tử Hồn: Lv 40 đến Lv 59

+Sinh Hồn: Lv 60 trở lên

-Sử dụng đá tăng cấp Trú Hổ để nâng cấp. Cấp càng cao số lượng đá tăng cấp Trú Hổ cần càng nhiều.

IV. Hướng dẫn Độn Giáp

1.Đan thuộc tính

-Sử dụng đan thuộc tính Độn giáp để tăng cấp thuộc tính. Cấp càng cao số lượng đan thuộc tính Độn giáp cần càng nhiều.

2. Nâng cấp Độn Giáp

-Sử dụng đan nâng cấp Độn Giáp để nâng cấp. Cấp càng cao số lượng đan nâng cấp Độn Giáp cần càng nhiều.

V. Hướng dẫn Tịch Tượng

-Sử dụng đan tăng cấp Tịch Tượng để tăng cấp. Cấp càng cao số lượng đan nâng cấp Tịch Tượng cần càng nhiều.

-Phải tích đủ điểm thịnh thế mới có thể tăng cấp Tịch Tượng.

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ