Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Sự Kiện Hot Rinh Quà Xịn

11/12/2020

【Sự Kiện】Sự Kiện Hot Rinh Quà Xịn

Đặc Biệt :

Tổng Nạp từ ngày 12->17 đạt 200 lam ngọc Trực tiếp bỏ qua điều kiện khiêu chiến ải Mizukage trong sự kiện Akatsuki Tái Xuất Mốc 3

Tổng Nạp từ ngày 12->17 đạt 1000 lam ngọc Trực tiếp bỏ qua điều kiện khiêu chiến ải Mizukage trong sự kiện Akatsuki Tái Xuất Mốc 2

Tổng Nạp từ ngày 12->17 đạt 2000 lam ngọc Trực tiếp bỏ qua điều kiện khiêu chiến ải Mizukage trong sự kiện Akatsuki Tái Xuất Mốc 1

1.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 12/12
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Quà tự chọn đồng đội đỏ*1 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*1 + Đan tăng bậc đồng đội*500 + Quà nhẫn thạch Đỏ*2
200 Might Guy*1 + Đồng Đội Bộc Độn*1 + Đan tăng bậc đồng đội*1000 + Quà nhẫn thạch Đỏ*4
500 Kabuto*1 + Độn Đồng Đội Lam Độn*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*1 + Quà nhẫn thạch Đỏ*6
1000 Minato*1 + Độn Đồng Đội Viêm Độn*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Quà nhẫn thạch Đỏ*10
2000 Chiriku*1 + Độn Đồng Đội Từ Độn*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Quà nhẫn thạch Đỏ*15
5000 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Độn Đồng Đội Tinh Độn*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*3 + Quà nhẫn thạch Đỏ*20

1.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 12/12
Phạm vi: All server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

 

 

 

2.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 13/12
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Hokage Đệ Thất*1 + Thẻ Konoha Đỏ*1 + Đan tăng bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000
200 Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Đan tăng bậc Konoha*2000 + Đan đột phá Konoha*2000
500 Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan tăng bậc Konoha*4000 + Đan đột phá Konoha*4000
1000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đan tăng bậc Konoha*6000 + Đan đột phá Konoha*6000
2000 Tiên Nhân Naruto*1 + Thẻ Konoha Vàng*4 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan đột phá Konoha*10000

 

2.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 13/12
Phạm vi: All server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

 

 

 

3.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 14/12
Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Tiên Nhân Cóc*1 + Thẻ Túc Mệnh Đỏ*1 + Bạch Lân Đại Xà Đỏ Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*1
200 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Độn thuật Túc Mệnh Bộc Độn*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*1 + Bạch Lân Đại Xà Đỏ Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*2
500 Zetsu trắng-Obito*1 + Độn thuật Túc Mệnh Lam Độn*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*2 + Bạch Lân Đại Xà Vàng Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*3
1000 Dị Giới-Sasuke*1 + Độn thuật Túc Mệnh Viêm Độn*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*3 + Bạch Lân Đại Xà Vàng Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*4
2000 Dị Giới-Naruto*1 + Độn thuật Túc Mệnh Từ Độn*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*4 + Bạch Lân Đại Xà Vàng Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*5
5000 Kazekage-Garaa*1 + Độn thuật Túc Mệnh Tinh Độn*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*4 + Bạch Lân Đại Xà Vàng Lv.1*1 + Quà Huyết Kế Giới Hạn Vàng*6

3.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 14/12
Phạm vi: All server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

 

 

 

4.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 15/12
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Uế Thổ Madara*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*1 + Pha lê Uế thổ*500 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 1 sao*5
200 Uế Thổ Tobirama*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*1 + Pha lê Uế thổ*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 1 sao*10
500 Uế Thổ Kinkaku*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Pha lê Uế thổ*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 2 sao*5
1000 Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*3 + Pha lê Uế thổ*3000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10
5000 Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv25*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20

4.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng-Ngày 15/12

Phạm vi: All server
 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

 

 

 

5.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 16/12
Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Kakashi•Guy*1 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*500 + Nguyên Đan*200 + Hồn Nhẫn Thạch*500
200 Madara•Obito*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*1000 + Nguyên Đan*400 + Hồn Nhẫn Thạch*1000
500 Sasuke•Naruto*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Đan tăng bậc bạn chiến*2000 + Nguyên Đan*800 + Hồn Nhẫn Thạch*2000
1000 Orochimaru•Kabuto*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*3 + Đan tăng bậc bạn chiến*4000 + Nguyên Đan*2000 + Hồn Nhẫn Thạch*4000
2000 Kakashi•Obito*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*5 + Đan tăng bậc bạn chiến*6000 + Nguyên Đan*3000 + Hồn Nhẫn Thạch*6000

5.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 16/12
Phạm vi: All server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

 

 

 

6.1 Siêu Giảm Giá Tích Nạp-Ngày 17/12
Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100 Hokage Đệ Thất*1 + Thẻ Konoha Đỏ*2 + Đan tăng bậc Konoha*500 + Đan đột phá Konoha*500
200 Hokage Đệ Nhất*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Đan tăng bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000
500 Nanh Trắng*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Đan tăng bậc Konoha*1500 + Đan đột phá Konoha*1500
1000 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Đan tăng bậc Konoha*2500 + Đan đột phá Konoha*2500
2000 Naruto Lục Đạo*1 + Thẻ Konoha Vàng*4 + Đan tăng bậc Konoha*4000 + Đan đột phá Konoha*4000

6.2 Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 17/12
Phạm vi: All server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
20 Mảnh Thần Tobi*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*200
50 Mảnh Tiên Pháp Orochimaru*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*500
100 Mảnh Giáng Sinh Konan*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
200 Mảnh Kakuzu Ám Kim*110 + Đan tăng bậc Akatsuki*2000

Lưu ý:

- Sự kiện nạp đơn nhận 1 lần mỗi mốc

- Sự kiện tích nạp nhận mốc cao nhất, không cộng dồn

- Quà sẽ nhận sau 24 - 48h kết thúc sự kiện không kể ngày lễ và ngày Chủ Nhật.

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ