Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Khủng Cuối Tháng 1

24/01/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Khủng Cuối Tháng 1

Các Nhẫn Giả thân mến, các nhẫn giả đang đến với một sự kiện siêu đặc sắc của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Ưu Đãi Khủng với những phần quà cực HOT cho những ngày gió mùa lạnh giá đây! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Ưu Đãi Tích Nạp Ngày 25/01 - 29/01
1. Tích Nạp Nhận Akatsuki Chí Tôn 25/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Akatsuki 1 50 Quà Tự Chọn Akatsuki Chí Tôn IV*2 + Thẻ Akatsuki Vàng*2 + Độn thuật Akatsuki Bộc Độn*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*1000
Akatsuki 2 100 Quà Tự Chọn Akatsuki Chí Tôn IV*3 + Thẻ Akatsuki Vàng*3 + Độn thuật Akatsuki Lam Độn*3 + + Đan tăng bậc Akatsuki*3000
Akatsuki 3 200 Quà Tự Chọn Akatsuki Chí Tôn IV*4 + Thẻ Akatsuki Vàng*4 + Độn thuật Akatsuki Viêm Độn*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*5000
Akatsuki 4 500 Quà Tự Chọn Akatsuki Chí Tôn IV*5 + Thẻ Akatsuki Vàng*10 + Độn thuật Akatsuki Từ Độn*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*10000
Akatsuki 5 1000 Thần Kakuzu Ám Kim + Thẻ Akatsuki Ám Kim*10 + Độn thuật Akatsuki Tinh Độn*3 + Đan tăng bậc Akatsuki*20000


2. Tích Nạp Nhận Bạn Chiến Chí Tôn 26/01
Phạm vi: All Server

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Bạn Chiến 1 50 Quà tự chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*1 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*1 + Độn thuật Bạn Chiến Bộc Độn*3 + Nguyên Đan*1000
Bạn Chiến 1 100 Quà tự chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*2 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Độn thuật Bạn Chiến Lam Độn*3 + Nguyên Đan*3000
Bạn Chiến 1 200 Quà tự chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*3 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*3 + Độn thuật Bạn Chiến Viêm Độn*3 + Nguyên Đan*5000
Bạn Chiến 1 500 Quà tự chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*4 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*10 + Độn thuật Bạn Chiến Từ Độn*3 + Nguyên Đan*10000

Bạn Chiến 1

 

1000 Bát Vĩ-Raikage*1 + Thẻ Bạn Chiến Ám Kim*10 + Độn thuật Bạn Chiến Tinh Độn*3 + Nguyên Đan*15000


3. Tích Nạp Nhận Konoha Chí Tôn 27/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Konoha 1 50 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*1 + Thẻ Konoha Vàng*1 + Độn thuật Konoha Bộc Độn*3 + Đan đột phá Konoha*1000
Konoha 2 100 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*2 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Độn thuật Konoha Lam Độn*3 + Đan đột phá Konoha*3000
Konoha 3 200 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*3 + Thẻ Konoha Vàng*3 + Độn thuật Konoha Viêm Độn*3 + Đan đột phá Konoha*5000
Konoha 4 500 Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*4 + Thẻ Konoha Vàng*10 + Độn thuật Konoha Từ Độn*3 + Đan đột phá Konoha*10000
Konoha 5  1000 Nhất Vỹ-Naruto*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*10 + Độn thuật Konoha Tinh Độn*3 + Đan đột phá Konoha*15000


4. Tích Nạp Nhận Jinchuuriki Chí Tôn 28/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Jinchuuriki 1 50 Quà tự chọn Jinchuuriki IV*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*1 + Jinchuuriki Bộc Độn*3 + Đan đột phá Thú Tinh*50 + Đan tăng bậc Thú Tinh*1000
 Jinchuuriki 2 100 Quà tự chọn Jinchuuriki IV*2 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Jinchuuriki Lam Độn*3 + Đan đột phá Thú Tinh*100 + Đan tăng bậc Thú Tinh*3000
 Jinchuuriki 3 200 Quà tự chọn Jinchuuriki IV*3 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*3 + Jinchuuriki Viêm Độn*3 + Đan đột phá Thú Tinh*150 + Đan tăng bậc Thú Tinh*5000
Jinchuuriki 4 500 Quà tự chọn Jinchuuriki IV*4 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*10 + Jinchuuriki Từ Độn*3 + Đan đột phá Thú Tinh*300 + Đan tăng bậc Thú Tinh*10000
 Jinchuuriki 5 1000 Thú Hóa-Kaku*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*10 + Jinchuuriki Tinh Độn*3 + Đan đột phá Thú Tinh*400 + Đan tăng bậc Thú Tinh*15000


5. Tích Nạp Nhận Đồng Đội Chí Tôn 29/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Đồng Đội 1 50 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*1 + Đồng Đội Bộc Độn*3 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*20
Đồng Đội 2 100 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*2 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Đồng Đội Lam Độn*3 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*40
Đồng Đội 3 200 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*3 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Đồng Đội Viêm Độn*3 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*60
Đồng Đội 4 500 Quà Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*4 + Thẻ Đồng Đội Vàng*10 + Đồng Đội Từ Độn*3 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*100
Đồng Đội 5 1000 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*10 + Đồng Đội Tinh Độn*3 + Quà Nhẫn Thạch Đỏ*150

 

II. Tích Nạp Liên Tiếp 25/01 - 29/01
Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/5 Tổng Số Ngày Huyết Tinh Tam Nguyệt Liêm*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*10000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/5 Tổng Số Ngày Enma Gậy Như Ý - Chi Linh*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*20000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/5 Tổng Số Ngày Kiếm Kusanagi - Chi Linh*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*30000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày4 4/5 Tổng Số Ngày Phù Phong Ấn*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Vàng*40000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 5/5 Tổng Số Ngày Hồ Lô Cát*1 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Vàng*100000


- Đạt Mốc cao sẽ nhận toàn bộ quà của mốc thấp VD : Mốc 3/5 sẽ nhận quà của mốc 3/5, 2/5 và 1/5

III. Tích Nạp Đạt Mốc 25/01 - 29/01

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
2000 Bát Vỹ - Vỹ Thú Hóa*1 + Thất Vỹ - Vỹ Thú Hóa*1 + Đan tăng bậc Vỹ Thú Hóa*10000


- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 2000 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ