Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Mới Bạt Ngàn Quà Hot

06/01/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Mới Bạt Ngàn Quà Hot

I. Bán Gói Combo Hợp Thể Kỹ
1. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Konoha 07/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói   Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá III 50 Siêu Cấp Sasuke*1 + Minato Thời Không*1 + Hokage Đệ Thất*1 + Hokage Đệ Nhất*1 + Đan tăng bậc Konoha*2000 + Đan Đột Phá Konoha*2000 + Độn Thuật Konoha Bộc Độn*3
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá IV 100 Siêu Cấp Sasuke*1 + Minato Thời Không*1 + Hokage Đệ Thất*1 + Nanh Trắng*1 + Đan tăng bậc Konoha*4000 + Đan Đột Phá Konoha*4000 + Độn Thuật Konoha Lam Độn*3
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá V 200 Siêu Cấp Sasuke*1 + Minato Thời Không*1 + Hokage Đệ Thất*1 + Bạch Nhãn Hinata*1 + Đan tăng bậc Konoha*6000 + Đan Đột Phá Konoha*6000 + Độn Thuật Konoha Viêm Độn*3
Gói Combo Tập Kết Bộc Phá VI  300 Siêu Cấp Sasuke*1 + Minato Thời Không*1 + Hokage Đệ Thất*1 + Tiên Nhân-Naruto*1 + Đan tăng bậc Konoha*8000 + Đan Đột Phá Konoha*8000 + Độn Thuật Konoha Từ Độn*3
Gói Đặc Biệt Đại Diệt I 500 Hokage Đệ Nhất*1 + Nanh Trắng*1 + Bạch Nhãn Hinata*1 + Tiên Nhân-Naruto*1 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan Đột Phá Konoha*10000 + Độn Thuật Konoha Tinh Độn*3

2. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Jinchuuriki 08/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói   Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Lăng Mộ II  50 Thất Vĩ*1 + Bát Vĩ*1 + Cửu Vĩ*1 + Thập Vĩ*1 + Pha Lê Jinchuuriki*2000 + Độn Thuật Jinchuuriki Bộc Độn*3
Gói Combo Lăng Mộ III  100 Thú Hóa Isonade*1 + Thú Hóa Nekomata*1 + Thú Hóa Shukaku*1 + Thập Vĩ*1 + Pha Lê Jinchuuriki*3000 + Độn Thuật Jinchuuriki Lam Độn*3
Gói Combo Lăng Mộ IV 200 Thú Hóa Sokou*1 + Thú Hóa Nekomata*1 + Thú Hóa Shukaku*1 + Thập Vĩ*1 + Pha Lê Jinchuuriki*5000 + Độn Thuật Jinchuuriki Viêm Độn*3
Gói Combo Lăng Mộ V 300 Thú Hóa Houkou*1 + Thú Hóa Nekomata*1 + Thú Hóa Shukaku*1 + Thập Vĩ*1 + Pha Lê Jinchuuriki*7000 + Độn Thuật Jinchuuriki Từ Độn*3
Gói Đặc Biệt Phi Hoa Trục Nguyệt 500 Thú Hóa Raiju*1 + Thú Hóa Houkou*1 + Thú Hóa Sokou*1 + Thú Hóa Isonade*1 + Pha Lê Jinchuuriki*10000 + Độn Thuật Jinchuuriki Tinh Độn*3


3. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Uế Thổ 09/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói   Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh I 50 Uế Thổ Itachi*1 + Uế Thổ Nagato*1 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*1 + Uế Thổ Madara*1 + Pha Lê Uế Thổ*1000 + Độn Thuật Uế Thổ Bộc Độn*3
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh II 100 Uế Thổ Itachi*1 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*1 + Uế Thổ Madara*1 + Uế Thổ Tobirama*1 + Pha Lê Uế Thổ*2000 + Độn Thuật Uế Thổ Lam Độn*3
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh III 200 Uế Thổ Itachi*1 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*1 + Uế Thổ Madara*1 + Uế Thổ Kinkaku*1 + Pha Lê Uế Thổ*4000 + Độn Thuật Uế Thổ Viêm Độn*3
Gói Combo Tử Hồn Hồi Sinh IV 300 Uế Thổ Itachi*1 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*1 + Uế Thổ Madara*1 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Pha Lê Uế Thổ*6000 + Độn Thuật Uế Thổ Từ Độn*3
Gói Đặc Biệt Thành Ánh Sáng  500 Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Uế Thổ Tobirama*1 + Uế Thổ Kinkaku*1 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Pha Lê Uế Thổ*10000 + Độn Thuật Uế Thổ Tinh Độn*3


4. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Bạn Chiến 10/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói   Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Bão Táp Công Kích III 50 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Madara•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*1000 + Nguyên Đan*500 + Độn Thuật Bạn Chiến Bộc Độn*3
Gói Combo Bão Táp Công Kích IV 100 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Sasuke•Naruto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*2000 + Nguyên Đan*1000 + Độn Thuật Bạn Chiến Lam Độn*3
Gói Combo Bão Táp Công Kích V 200 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*3000 + Nguyên Đan*1500 + Độn Thuật Bạn Chiến Viêm Độn*3
Gói Combo Bão Táp Công Kích VI 300 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*4000 + Nguyên Đan*2000 + Độn Thuật Bạn Chiến Từ Độn*3
Gói Đặc Biệt Lạc Diệp Loạn Vũ 500 Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*8000 + Nguyên Đan*4000 + Độn Thuật Bạn Chiến Tinh Độn*3


5. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Hợp Thể Kỹ Đồng Đội 11/01
Phạm vi: All Server

Tên Gói   Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối IV  50 Tobirama*1 + Kushina*1 + Raikage Đệ Tam*1 + Might Guy*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*5000 + Độn Thuật Đồng Đội Bộc Độn*3
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối V 100 Tobirama*1 + Kushina*1 + Raikage Đệ Tam*1 + Kabuto*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*7000 + Độn Thuật Đồng Đội Lam Độn*3
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối VI  200 Tobirama*1 + Kushina*1 + Raikage Đệ Tam*1 + Minato*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*10000 + Độn Thuật Đồng Đội Viêm Độn*3
Gói Combo Sợi Dây Kết Nối VII 300 Tobirama*1 + Kushina*1 + Raikage Đệ Tam*1 + Chiriku*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*15000 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*3
Gói Đặc Biệt Đại Diệt I  500 Might Guy*1 + Kabuto*1 + Minato*1 + Chiriku*1 + Đan tăng bậc Đồng Đội*20000 + Độn Thuật Đồng Đội Tinh Độn*3

II. Tích Nạp Liên Tiếp Nhận Vĩ Thú Hóa 07/01 - 11/01

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
50 Lam Ngọc 1/5 Tổng Số Ngày Tam Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Thẻ Làng Lá Đỏ*4 + Thẻ Làng Lá Vàng*2 + Vàng*20000
50 Lam Ngọc 2/5 Tổng Số Ngày Tứ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Thẻ Jinchuuriki Đỏ*4 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Vàng*30000
50 Lam Ngọc 3/5 Tổng Số Ngày Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Thẻ Uế Thổ Đỏ*4 + Thẻ Uế Thổ Vàng*2 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*1
50 Lam Ngọc 4/5 Tổng Số Ngày Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*4 + Thẻ Bạn Chiến Vàng*2 + Vàng*50000
50 Lam Ngọc 5/5 Tổng Số Ngày Thất Vĩ - Vĩ Thú Hóa*1 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*4 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Vàng*100000


- Mỗi ngày nạp đủ 50 Lam Ngọc sẽ nhận được quà
- Sau khi kết thúc sự kiện mới gửi quà
- Đạt Đủ Mốc Cao sẽ nhận toàn bộ mốc thấp, VD : 3/5 sẽ nhận cả quà 2/5 và 1/5

III. Độn Thuật NV Chính 07/01 - 11/01

Điều kiện đạt  Quà Nhận
1000 Lam Ngọc trong thời gian diễn ra sự kiện Bộ Độn Thuật Đồng Thuật*5 ( bao gồm Bộc Độn, Lam Độn, Viêm Độn, Từ Độn, Tinh Độn )

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ