Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi "Nóng Bỏng" Cho Mùa Đông Không Lạnh

31/12/2020

【Sự Kiện】Ưu Đãi "Nóng Bỏng" Cho Mùa Đông Không Lạnh

 

I, Ưu Đãi Cuối Cùng Năm 2020 
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 31/12

Mốc Lam Ngọc 
 
Quà nhận  Quà tặng thêm
100 Diệu Quang Tinh Thạch Lv25*2 + Thiên Hồn Tinh Thạch Lv25*2 + Thẻ Đồng Đội Đỏ*3 + Thẻ Đồng Đội Vàng*3 + Vàng*30000 Nguyên Đan*3000

Lưu ý: Đây là sự kiện tích nạp, tích đủ mốc sẽ nhận quà

II, Chuỗi sự kiện Ưu đãi mừng Tân Xuân
1. Konoha Mừng Xuân
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 01-02/01

Mốc Lam Ngọc Quà nhận
50  Rương Tự Chọn Konoha Chí Tôn II*2 + Độn thuật Konoha Bộc Độn*5 + Đan tăng bậc Konoha*1000 + Đan đột phá Konoha*1000
100  Rương Tự Chọn Konoha Chí Tôn II*4 + Độn thuật Konoha Lam Độn*5 + Đan tăng bậc Konoha*2000 + Đan đột phá Konoha*2000
200  Rương Tự Chọn Konoha Chí Tôn III*2 + Độn thuật Konoha Viêm Độn*5 + Đan tăng bậc Konoha*3000 + Đan đột phá Konoha*3000
300  Rương Tự Chọn Konoha Chí Tôn III*4 + Độn thuật Konoha Từ Độn*5 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan đột phá Konoha*5000
500  Rương Tự Chọn Konoha Chí Tôn IV*4 + Độn thuật Konoha Tinh Độn*5 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan đột phá Konoha*10000


2. Jinchuuriki Mừng Xuân
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 02/01

 

Mốc Lam Ngọc Quà nhận
50  Rương Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*2 + Độn thuật Jinchuuriki Bộc Độn*5 + Đá tiến bậc Thú Tinh*1000 + Đá đột phá Thú Tinh*25
100  Rương Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*4 + Độn thuật Jinchuuriki Lam Độn*5 + Đá tiến bậc Thú Tinh*2000 + Đá đột phá Thú Tinh*50
200  Rương Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*2 + Độn thuật Jinchuuriki Viêm Độn*5 + Đá tiến bậc Thú Tinh*3000 + Đá đột phá Thú Tinh*100
300  Rương Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*4 + Độn thuật Jinchuuriki Từ Độn*5 + Đá tiến bậc Thú Tinh*4000 + Đá đột phá Thú Tinh*150
500  Tự Chọn Jinchuuriki Chí Tôn IV*4 + Độn thuật Jinchuuriki Tinh Độn*5 + Đá tiến bậc Thú Tinh*5000 + Đá đột phá Thú Tinh*300


3. Uế Thổ Mừng Xuân
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 03/01
Mốc Lam Ngọc Quà nhận

Mốc Lam Ngọc Quà nhận
50  Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn II*2 + Độn thuật Uế Thổ Bộc Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*500 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ-Cao*50
100  Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn II*4 + Độn thuật Uế Thổ Lam Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*1000 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ-Cao*100
200  Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn III*2 + Độn thuật Uế Thổ Viêm Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*2000 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ-Cao*150
300  Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn III*4 + Độn thuật Uế Thổ Từ Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*3000 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ-Cao*200
500  Rương Tự Chọn Uế Thổ Chí Tôn IV*4 + Độn thuật Uế Thổ Tinh Độn*5 + Pha Lê Uế Thổ*5000 + Pha lê Kỹ Năng Uế Thổ-Cao*400


4. Bạn Chiến Mừng Xuân
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 04/01

Mốc Lam Ngọc Quà nhận
50  Rương Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn II*2 + Độn thuật Bạn Chiến Bộc Độn*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*1000 + Nguyên Đan*200
100  Rương Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn II*4 + Độn thuật Bạn Chiến Lam Độn*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*2000 + Nguyên Đan*400
200  Rương Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn III*2 + Độn thuật Bạn Chiến Viêm Độn*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*3000 + Nguyên Đan*1000
300  Rương Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn III*4 + Độn thuật Bạn Chiến Từ Độn*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*5000 + Nguyên Đan*1500
500  Rương Tự Chọn Bạn Chiến Chí Tôn IV*4 + Độn thuật Bạn Chiến Tinh Độn*5 + Đan tăng bậc Bạn Chiến*10000 + Nguyên Đan*3000


5. Đồng Đội Mừng Xuân
Phạm vi: All server
Thời gian: Ngày 05/01
Mốc Lam Ngọc Quà nhận

 

Mốc Lam Ngọc Quà nhận
50  Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn II*2 + Độn thuật Đồng Đội Bộc Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*10 + Mảnh Nhẫn Thạch*2000
100  Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn II*4 + Độn thuật Đồng Đội Lam Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*15 + Mảnh Nhẫn Thạch*3000
200  Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn III*2 + Độn thuật Đồng Đội Viêm Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*20 + Mảnh Nhẫn Thạch*6000
300  Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn III*4 + Độn thuật Đồng Đội Từ Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*30 + Mảnh Nhẫn Thạch*10000
500  Rương Tự Chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*4 + Độn thuật Đồng Đội Tinh Độn*5 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*50 + Mảnh Nhẫn Thạch*20000


III, Nạp liên tiếp nhận ưu đãi khủng (01/01 - 05/01)

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/5 Tổng Số Ngày Tam Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv20*5 + Vàng*20000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/5 Tổng Số Ngày Tứ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv21*5 + Vàng*30000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/5 Tổng Số Ngày Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv22*5 + Vàng*50000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 4/5 Tổng Số Ngày Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv23*5 + Vàng*70000
Nạp 50 Lam Ngọc Mỗi Ngày 5/5 Tổng Số Ngày Thất Vĩ-Vĩ Thú Hóa*1 + Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv24*5 + Vàng*130000


Lưu ý: Đạt mốc cao nhận toàn bộ quà mốc dưới
VD : Đạt mốc 4/5 sẽ nhận toàn bộ mốc 1/5->4/5

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ